Mitä on rauhanvälitys

Rauhanvälitys on tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Parhaimmillaan rauhanvälitys on ennaltaehkäisevää diplomatiaa, jonka avulla riidat ratkaistaan ennen kuin ne ehtivät kärjistyä konflikteiksi. Sota ja pitkittyneet väkivaltaiset konfliktit nakertavat yhteiskunnallista perustaa ympäri maailmaa. Rauhanvälitykselle on nyt kysyntää enemmän kuin koskaan.

Suomen perustuslain ensimmäisen pykälän mukaan ”Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi”. Rauhanvälityksen kautta Suomi voi profiloitua käytännönläheisenä ja ratkaisukeskeisenä toimijana kansainvälisessä yhteisössä sekä vahvistaa mielikuvaa suomalaisista arvoista ja käytännöistä, jotka ovat aina olleet Suomen kansainvälisen maineen keskiössä. Voidaan sanoa, että rauhanvälitys on osa suomalaisten dna:ta.

Rauhanvälityksessä on kiinnitettävä erityishuomiota nuorten rooliin sekä konflikteissa että rauhan ja turvallisuuden edistämisessä YK:n turvallisuusneuvoston ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” -päätöslauselman mukaisesti. Kestävän rauhan aikaansaamiseksi nuorten osallistuminen konfliktien ennaltaehkäisyyn, ratkaisuun sekä jälleenrakennustyöhön on välttämätöntä. Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen ja nuorten poliittisen osallistumisen tukeminen myötävaikuttaa rauhanomaisemman maailman rakentamisessa.

Suomi kantaa rauhanvälityksessä vastuunsa osana kansainvälistä verkostoa, ja ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestönä CMI:llä on suomalaisessa rauhanvälityksessä erityinen rooli. Useiden keskeisten järjestöjen kuten YK:n, EU:n ja Afrikan unionin kanssa yhteistyössä toimivan CMI:n työn päämäärä on löytää rauhanomaisia ratkaisuja konflikteihin ja edesauttaa kestävän rauhan syntymistä.

Väkivaltaisia konflikteja ei useinkaan ratkaista julkisissa neuvotteluissa, vaan niitä ratkotaan epävirallisissa tapaamisissa määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti. Riippumattomana rauhanvälittäjänä CMI toimii sillanrakentajana konfliktin osapuolten välillä, kasvattaa eripuraisten ryhmittymien välille luottamusta ja antaa äänen myös marginalisoituneille ryhmille. CMI tuo konfliktin osapuolet saman neuvottelupöydän ääreen avaamalla keskusteluja ja luomalla turvallisia tiloja ja kanavia vuoropuhelulle.

Rauhanvälitys on ensimmäinen askel sovinnon tiellä. Sen kautta vaikutetaan konfliktin taustalla oleviin syvempiin ongelmiin ja pohjustetaan pidemmän aikavälin tukea hauraiden valtioiden eheytymiselle.

CMI

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on suomalainen konfliktinratkaisujärjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja epävirallisten neuvottelujen ja vuoropuhelun avulla. Järjestön perusti rauhannobelisti presidentti Martti Ahtisaari presidenttikautensa jälkeen vuonna 2000. CMI on yksi maailman johtavista toimijoista alallaan.

CMI on suomalainen rauhanvälittäjä.

CMI on suomalainen rauhanvälittäjä.

Rauhanomainen konfliktinratkaisu on kansainvälisen yhteisön tärkeimpiä keinoja torjua meneillään olevia konflikteja ja niiden maailmanlaajuisia vaikutuksia. CMI:n kaltaiset itsenäiset ja puolueettomat toimijat tuovat merkittävää lisäarvoa hallitusten ja kansainvälisten järjestöjen rauhanvälitystoimille.

Rauhanvälityksen ja vuoropuhelun avulla rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille.

Rauhanvälityksen ja vuoropuhelun avulla rakennamme luottamusta konfliktin osapuolten välille.

CMI on vuodesta 2000 tuonut konfliktien osapuolia yhteen. Tuemme kestävän rauhan eteen tehtävää työtä rakentamalla luottamusta lisäävää vuoropuhelua, tukemalla rauhanvälitystä ja vahvistamalla rauhanvälitystaitoja rauhanprosessien eri vaiheissa. Lisäksi tarjoamme erityisosaamistamme kansainväliselle rauhanvälitysyhteisölle.

CMI tukee Etelä-Sudanin rauhanponnisteluja.

CMI tukee Etelä-Sudanin rauhanponnisteluja.

CMI on Suomen ulkoministeriön kumppanuusjärjestö. 100 asiantuntijan vahvuudella CMI edistää rauhaa maailman haastavimmilla konfliktialueilla. Maantieteellisinä painopisteinämme ovat Aasia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka ja Euraasia.

CMI:n Ahtisaari-päivät on Suomen ulkoministeriön tukema hanke.

Lue lisää CMI:stä.