Tietoa evästeistä

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä parantaakseen selauskokemustanne. Evästeet, jotka ovat luokiteltu toiminnallisiksi ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta ja ovat jatkuvasti käytössä. Käytämme myös kolmannen osapuolen analytiikkaevästeitä. Nämä evästeet ovat käytössä ainoastaan luvan annettuanne. Teillä on mahdollisuus kieltäytyä näistä evästeistä.

 

Tietosuojaseloste, sidosryhmät

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Rekisterinpitäjä: Martti Ahtisaari Peace Foundation (“Foundation”) (”Säätiö”) Osoite: Eteläranta 12,
00130 Helsinki
Puhelin: +358 75 755 1800
E-mail: cmi.helsinki@cmi.fi
Rekisteriasioita hoitava henkilö: Sini Santasalo (Fundraising Manager) ja Johannes
Laaksonen (Security Advisor)

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoituksena on Säätiön eri sidosryhmien henkilötietojen hallinta.

Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä rekisterissä Säätiön toiminnan toteuttamiseen liittyviä
yksityishenkilöiden verkostoja (ml. tapahtumiin ja kokouksiin osallistujat tai potentiaaliset osallistujat),
yksityisiä lahjoittajia sekä erilaisia Säätiön toiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

Rekisteri on olemassa Säätiön toimintaan liittyvien yhteydenottojen, asioinnin, viestinnän,
markkinoinnin, raportoinnin ja muun Säätiön ja henkilön välisen suhteen hoitamiseen liittyvien
toimenpiteiden hoitamiseksi ja niiden mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä
viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös esimerkiksi
erilaisten uutiskirjeiden lähettämiseksi sekä tapahtumiin kutsumisen ja osallistumisen yhteydessä.
Käsittelyn peruste on henkilön ja Säätiön väliseen suhteeseen perustuva oikeutettu etu.

3. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään Säätiön sidosryhmiin kuuluvien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita
tarpeellisia tietoja esimerkiksi tapahtumaan tai kokouksen osallistumiseen liittyvät tiedot tai
lahjoituksiin liittyvät tiedot. Tietoja kerätään rajatusti vain sen verran, kun on tarpeen kyseisen suhteen
ylläpitämiseksi ja siihen liittyvän toiminnan toteuttamiseksi.

4. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä lisäksi yhteistyökumppaneilta,
sidosryhmien edustajilta ja tarvittaessa muista lähteistä.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa tai tietojärjestelmissä, joiden tietoturvaa seurataan ja
kehitetään jatkuvasti. Tietojen käsittely on rajattu vain niitä tarvitseviin henkilöihin. Henkilöt toimivat
salassapitovelvollisuuden alaisina.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain tarkoin valikoiduissa tilanteissa suhteen
toteuttamiseksi. Säätiö voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen
käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle saattaa olla tarpeellista Säätiön toiminnan
järjestämiseksi tai palveluntarjoajien toiminnan mahdollistamiseksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ko. suhteen ylläpitoon ja siihen liittyvän
toiminnan toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan, kun tapauskohtaisesti määritelty säilytysaika on kulunut.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:
• saada pääsy häntä koskeviin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat
tiedot
• Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää,
korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.
• Rekisteröity voi myös lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön Säätiölle.
• vaatia henkilötietojensa poistamista ja oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista
soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
• Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva
pyyntö Säätiölle. Säätiö voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti
ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
• Säätiö voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä
perusteella.
• tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen
mukaan esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty
30.4.2021.