OSALLISTUMINEN JA VAIKUTTAMINEN

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on toimivan demokratian perusedellytys. Koulun tehtävä on kasvattaa vastuullisia ja aktiivisia kansalaisia sekä tarjota mahdollisuuksia ja kannustusta vaikuttamisen taitojen harjoitteluun. Kansallisen opetussuunnitelman mukaisesti osallistumista ja vaikuttamista kehittävät harjoitukset pyrkivät vahvistamaan oppilaiden ymmärrystä ja mielenkiintoa yhteisiä asioita kohtaan. Harjoitusten kautta voidaan pohtia luokassa erilaisia yhteiskunnassa ja kouluyhteisössä vaikuttavia ilmiöitä ja käsitellä kansainvälisiä, kansallisia ja julkisuudessa nähtyjä konflikteja. Oppilaat saavat kokeilla toimimista vaikuttamistilanteissa ja osana laajempaa yhteisöä. Harjoitukset kannustavat oppilaita pohtimaan asioita eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.

Harjoitukset ovat ladattavissa alla PDF-muodossa.

Ihmisten perustarpeiden ja huolten tunnistaminen

Rooliharjoitus opettaa tunnistamaan, millaiset perushuolet vaikuttavat arkisten ja monien laajempienkin konfliktien taustalla.

Vahvuuksille rakentaminen

Harjoitus auttaa ymmärtämään omia totuttuja tapoja suhtautua konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen ja löytämään uusia keinoja.

Kuuntelemisharjoitus

Riitoja ratkaistessa on tärkeää, että saa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella.

Kädenvääntö

Nopea harjoitus, joka osoittaa taipumuksemme lähestyä toista neuvottelutilanteessa vastustajana.

Konfliktinratkaisu sovittelijan kanssa

Rooliharjoituksessa oppilas saa toimia sovittelijana ja koko luokka voi pohtia keinoja ristiriitojen purkamiseksi neuvottelemalla.

Mitä sinussa tapahtuu, kun ympärilläsi olevat ihmiset riitelevät?

Tämä nopea keskusteluharjoitus saa osallistujat pohtimaan kriittisesti omaa tapaansa suhtautua ympärillään ilmeneviin konfliktitilanteisiin.

Solmu vai ei solmua

Yksinkertainen mutta vaikuttava harjoitus, jota voidaan käyttää havainnollistamaan yhdessä toimimiseen sisältyviä konflikteja.

Työnnä tai vedä

Yksinkertainen harjoitus osoittaa, että on ainakin kaksi erilaista tapaa saada muut toimimaan kuten toivomme.

Työntävät parit

Yksinkertainen mutta vaikuttava harjoitus, jota voidaan käyttää havainnollistamaan yhdessä toimimiseen sisältyviä konflikteja.

Lyhyitä aktivoivia harjoituksia

Lyhyitä aktivoivia harjoituksia herättämään ajatuksia konfliktinratkaisuun liittyen.

Lyhyitä empatian merkityksen hahmottamiseen tähtääviä harjoituksia

Lyhyt keskustelu- tai kirjoitusharjoitus saa oppilaat pohtimaan omia tunteitaan eri tilanteissa ja auttaa ymmärtämään empatian edut konfliktinratkaisussa.

Salaiset tavoitteet

Tämä harjoitus osoittaa, kuinka haitallista konfliktinratkaisulle on, jos osapuolilla on piilotettuja tai salaisia intressejä.

Appelsiiniharjoitus

Luovuus on eräs sovittelijan tärkeimmistä ominaisuuksista: etsimällä ideoita tavanomaisen ajattelun ulkopuolelta, asettumalla konfliktin yläpuolelle, voidaan löytää uusia ratkaisumalleja.

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!