VUOROVAIKUTUS JA EMPATIA

Tämän päivän Suomi on monikulttuurinen paikka, jossa toimiminen edellyttää vuorovaikutustaitoja, empatiaa ja toisten kunnioittamista. Empatia- ja vuorovaikutusharjoitukset opettavat tunnistamaan niitä universaaleja tarpeita, huolia ja tunteita, jotka ohjaavat ihmisten toimintaa ja ajavat ihmisiä ja yhteisöjä konfliktiin toistensa kanssa. Näiden tarpeiden ja tunteiden tiedostaminen on avainroolissa konfliktien ratkaisussa, ja harjoitukset antavat myös keinoja niiden selvittämiseksi vuorovaikutuksessa eri osapuolten kanssa. Harjoitukset tukevat kansallisen opetussuunnitelman tavoitteita ohjata oppilaita asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja tilanteita eri näkökulmista, sekä toisaalta ilmaisemaan mielipiteitään ja toimimaan erilaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Samalla ne kannustavat oppilaita tunnistamaan omia tapojaan kohdata konflikteja ja kehittämään niitä entistä hyödyllisempään suuntaan.

Harjoitukset ovat ladattavissa alla PDF-muodossa.

Yleisten konfliktien käsitteleminen

Yhdessä toimivien ihmisten kesken syntyy väistämättä konflikteja. Harjoituksessa opetellaan tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan niitä.

Ihmisten perustarpeiden ja huolten tunnistaminen

Rooliharjoitus opettaa tunnistamaan, millaiset perushuolet vaikuttavat arkisten ja monien laajempienkin konfliktien taustalla.

Vahvuuksille rakentaminen

Harjoitus auttaa ymmärtämään omia totuttuja tapoja suhtautua konflikteihin ja niiden ratkaisemiseen ja löytämään uusia keinoja.

Konfliktinratkaisu sovittelijan kanssa

Rooliharjoituksessa oppilas saa toimia sovittelijana ja koko luokka voi pohtia keinoja ristiriitojen purkamiseksi neuvottelemalla.

Kuuntelemisharjoitus

Riitoja ratkaistessa on tärkeää, että saa mahdollisuuden tulla kuulluksi. Kuunteleminen on taito, jota on hyvä harjoitella.

Mitä sinussa tapahtuu, kun ympärilläsi olevat ihmiset riitelevät?

Tämä nopea keskusteluharjoitus saa osallistujat pohtimaan kriittisesti omaa tapaansa suhtautua ympärillään ilmeneviin konfliktitilanteisiin.

Appelsiiniharjoitus

Luovuus on eräs sovittelijan tärkeimmistä ominaisuuksista: etsimällä ideoita tavanomaisen ajattelun ulkopuolelta, asettumalla konfliktin yläpuolelle, voidaan löytää uusia ratkaisumalleja.

Neljän sanan rakennelma

Mainio konfliktinratkaisuharjoitus, jonka tavoitteena on saavuttaa yhteinen näkemys määrätystä aiheesta.

Salaiset tavoitteet

Tämä harjoitus osoittaa, kuinka haitallista konfliktinratkaisulle on, jos osapuolilla on piilotettuja tai salaisia intressejä.

Solmu vai ei solmua

Yksinkertainen mutta vaikuttava harjoitus, jota voidaan käyttää havainnollistamaan yhdessä toimimiseen sisältyviä konflikteja.

Tunteet ja tarpeet sekä empatia konfliktinratkaisussa

Pariharjoitus, jonka tarkoituksena on harjoitella väkivallatonta keskustelutapaa ja ymmärtää tunteiden ja tarpeiden merkitystä konflikteissa.

Lyhyitä aktivoivia harjoituksia

Lyhyitä aktivoivia harjoituksia herättämään ajatuksia konfliktinratkaisuun liittyen.

Lyhyitä empatian merkityksen hahmottamiseen tähtääviä harjoituksia

Lyhyt keskustelu- tai kirjoitusharjoitus saa oppilaat pohtimaan omia tunteitaan eri tilanteissa ja auttaa ymmärtämään empatian edut konfliktinratkaisussa.

Käytitkö harjoituksia? Kerro siitä meille!