Vad är fredsmedling

Fredsmedling utgör en viktig del i vårt lands utrikes- och säkerhetspolitik. Fredsmedling är i bästa fall förebyggande diplomati som bidrar till att oenighet får en lösning innan det hela hinner tillspetsas och utvecklas till en konflikt. Krig och utdragna våldsamma konflikter tär på grunden för samhället runt om i världen. Efterfrågan på fredsmedling är större än någonsin.

I fredsmedling bör man fästa speciell uppmärksamhet vid kvinnors roll i konflikter samt i processer för att främja fred och säkerhet enligt FN:s resolution ”Kvinnor, fred och säkerhet”. Kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete samt i processer som ämnar att bygga upp samhällen efter krig är nödvändigt för att skapa en hållbar fred. Genom att främja jämställdhet mellan könen och stödja kvinnors politiska deltagende kan vi bidra till en mer fredlig värld.

Första paragrafen i Finlands grundlag anger att ”Finland deltar i internationellt samarbete i syfte att säkerställa fred och mänskliga rättigheter samt i syfte att utveckla samhället”. Genom fredsmedling kan Finland profilera sig som en pragmatisk och lösningsorienterad aktör i den internationella gemenskapen samt styrka bilden av de värderingar och den praxis som alltid stått i fokus när det gäller Finlands internationella anseende. Man kan säga att fredsmedling är en del av finländarnas dna.

Finland bär genom fredsmedling sitt ansvar som en del av det internationella nätverket, och som en partnerorganisation till utrikesministeriet har CMI en speciell roll i den finländska fredsmedlingen. CMI samarbetar med flera centrala organisationer, såsom FN, EU och Afrikanska unionen, och har som mål för sitt arbete att finna fredliga lösningar på konflikter och främja hållbar fred.

Våldsamma konflikter får sällan sin lösning genom officiella förhandlingar, utan genom inofficiella möten samt målmedvetet och långsiktigt arbete. Som oberoende fredsmedlare fungerar CMI som brobyggare mellan parterna i konflikten, bygger upp förtroende mellan oeniga parter och ger en röst också åt marginaliserade grupper. CMI för konfliktens parter till samma förhandlingsbord genom att starta diskussioner och skapa trygga platser kanaler för en dialog.

Fredsmedling är det första steget mot försoning. Genom medling kan man påverka de djupliggande problemen bakom konflikten och skapa ett långsiktigt stöd för försoningsprocessen i bräckliga stater.

CMI

Crisis Management Initiative (CMI) är en finländsk konfliktlösningsorganisation som förebygger och löser våldsamma konflikter genom inofficiella förhandlingar och dialog. Fredsnobelisten Martti Ahtisaari grundade organisationen efter sin presidentperiod år 2000. CMI är en av världens ledande aktörer inom sitt område.

CMI är en finländsk fredsmedlare

CMI är en finländsk fredsmedlare

Fredlig konfliktlösning är ett av de viktigaste sätten att stävja pågående konflikter och deras globala följder. Självständiga och opartiska aktörer såsom CMI bidrar med ett betydande mervärde till olika regeringars och internationella organisationers fredsmedlingsåtgärder.

Genom fredsmedling och dialog bygger vi upp tillit mellan parterna som står i konflikt.

Genom fredsmedling och dialog bygger vi upp tillit mellan parterna som står i konflikt.

CMI har sedan år 2000 sammanfört parter som står i konflikt. Vi stöder arbete för en hållbar fred genom att åstadkomma dialog som ökar tilliten, genom att stöda fredsmedling och genom att styrka kunnighet i fredsmedling i olika skeden av fredsprocesserna. Vi erbjuder också vårt expertkunnande till internationella fredsmedlingsorganisationer.

CMI stöder fredssträvandena i Sydsudan.

CMI stöder fredssträvandena i Sydsudan.

CMI är en partnerorganisation till Finlands utrikesministerium. Med en expertstyrka på 60 personer främjar CMI fred i de mest utmanande konfliktområdena i världen. Våra geografiska tyngdpunktsområden är Mellanöstern och Nordafrika, Afrika söder om Sahara och Eurasien. Vi betonar kvinnornas aktiva roll i alla fredsprocesser.

CMI arrangarer Ahtisaaridagarna med stöd av Finlands utrikesministerium .

Läs mer om CMI.