KLIMAT OCH KONFLIKTER

Att begränsa klimatförändringen är en av de viktigaste sakerna för att det ska vara bra att leva i Finland 2050, anser unga. Den oro unga upplever i det här sambandet har ökat kraftigt. Klimatförändringen sker inte i framtiden, utan pågår som bäst. Om vi inte agerar snabbt kommer medeltemperaturen på vår jord att stiga med 3–4 grader jämfört med den förindustriella tiden före slutet av detta århundrade. Detta skulle hota hela den mänskliga civilisationen.

Klimatförändringen påverkar samhällen på många sätt. De länder som är mest utsatta för effekterna av klimatförändringen är ofta också mest utsatta för konflikter och är överlag sårbara. Klimatförändringen är en faktor som kan stärka spänningar som bubblar under ytan i samhället. Det behövs dialog och anpassningsåtgärder för att klimatförändringen inte ska leda till våldsamma konflikter.

Övningarna i den här helheten tar sig an kopplingen mellan klimatförändringen och konflikter på olika nivåer. Målet är att bemöta de ungas oro och svara på frågor som sambandet mellan klimatförändringen och konflikter väcker hos dem och samtidigt inspirera unga till handling.

Övningarna kan laddas som PDF.

Inledning

Inledning till temat.

Klimat och konflikter -presentation

 

Mytknäckare

Målet med övningen är att uppmuntra till att ifrågasätta vanliga påståenden, rätta till missuppfattningar med stöd av vetenskaplig information och väcka intresse för ett kritiskt sätt att läsa och för att mångsidigt granska fenomen.

Global rättvisa

Målet med övningen är att bli medveten om vad som orsakar klimatförändringen och om vem som lider mest av den samt att fundera över vad den information vi samlat innebär ur en etisk synvinkel.

Konflikter i världen

I ljuset av vad vi vet idag kan vi emellertid säga att klimatförändringen kan öka risken för konflikter i lägen där det också finns andra riskfaktorer.

Från att skrämmas till positivitet

Oro över situationen kombinerad med hopp om att förändringen innebär en möjlighet får människan att agera, men direkt rädsla och ångest kan i värsta fall paralysera. Genom att tillsammans förbinda oss till positiva framtidsscenarion kan vi agera aktivare för förändring.

Hur kan jag påverka?

I den offentliga diskussionen om klimatförändringen framförs ofta en uppfattning om att unga inte kan påverka beslutsfattandet eftersom de ännu inte är röstberättigade. Det är sant att de som brukar mest makt är äldre människor, men det finns ändå många sätt för unga att påverka samhällsklimatet och beslutsfattandet.

Konflikt mellan generationer

De unga kan uppleva den här konflikten mellan generationerna på många sätt och på många plan i sitt liv. Förutom att behandla åtgärder för att lösa problemet är det också viktigt att behandla känslorna kring det.

Använde du övningarna? Berätta för oss!