FÖRHANDLINGS­­FÄRDIGHETER

Eleverna möter i sin vardag och i samhället många slags bråk och konflikter som det är viktigt att lära sig bemöta med fredliga medel. Den nationella läroplanen för grundläggande utbildning anger att eleverna ska ges möjlighet att öva förhandling, försoning och konfliktlösnings samt kritiskt tänkande. De övningar som utvecklar förhandlingsfärdigheterna betonar samarbete, innovativitet, fördomsfrihet och vikten av att alla parter är jämställda. Övningarna styr eleverna att beakta de mål olika parterna har och söka alternativ, kombinera synvinklar och i sina tankar överskrida gränserna för den rådande situationen. Genom att tänka och genom konstruktiv argumentation kan tilliten mellan de stridande parterna förbättras och man kan finna medel att klösa konflikter där det verkar omöjligt att komma överens.

Övningarna kan laddas som PDF.

 

Apelsinövningen

Kreativitet är en av de viktigaste egenskaperna hos en medlare: genom att söka idéer utövar de vanliga tänkesätten, genom att sätta sig över konflikten kan man hitta nya lösningsmetoder.

Sammanställning av fyra ord

En utmärkt konfliktlösningsövning med målet att uppnå en gemensam syn på ett bestämt ämne.

Lyssningsövning

När man löser konflikter är det viktigt att man får en möjlighet att bli hörd. Att lyssna är en färdighet det är bra att öva på.

Känslor och behov samt empati i konfliktlösning

En parövning för att öva diskussionssätt utan våld och att förstå vikten av känslor och behov i konflikter.

Konfliktlösning med en medlare

I rollövningen får eleven verka som medlare och hela klassen kan fundera på sätt att lösa konflikten genom att förhandla.

Skuffa eller dra

En enkel övning visar att det finns åtminstone två olika sätt att få andra att göra som vi önskar.

Armbrytning

En snabb övning som visar vår benägenhet att närma oss den andra som en motståndare i en förhandlingssituation.

Knuffande par

En enkel men effektiv övning som kan användas för att åskådliggöra konflikter som kan uppstå när man verkar tillsammans.

Använde du övningarna? Berätta för oss!