Undervisnings­­material

Konflikter berör alla unga på något sätt. Krigen ute i världen kommer nära bland annat genom media och inte heller i den egna vardagen kan man undgå konflikter.

Ahtisaaridagarnas materialpaket har som mål att genom olika funktionella övningar engagera eleverna till att sätta sig in i hur konflikter kan lösas på fredlig väg. Här kan lärare ladda ner material för lektioner i grundskolans åk 7–9 och gymnasier. Övningarna är indelade i sex olika teman:

Förhandlingsfärdigheter

Växelverkan och empati

Påverkan och deltagande

Fredsmedling

Konfliktlösningssimulering

Finland och konfliktländerna

Klimat och konflikter

Materialpaketet innehåller bland annat en fredsmedlingssimulering, där eleverna får leva sig in i en konfliktsituation. I paketet ingår en omfattande uppsättning verktyg som stärker färdigheter som behövs för fredsmedling och försoning.

Materialpaketet har byggts upp med målet att det ska passa in i de nya grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Läraren kan därigenom lätt foga övningarna till undervisningen i exempelvis modersmålet, geografi, religion, livsåskådning eller historia. Konfliktlösningsmaterialet är grundat på tvärgående teman i läroplanen, såsom växelverkan och empati, deltagande och påverkan samt kulturell kompetens. Läroplanen ger eleverna möjligheter att öva sig i att förhandla, nå förlikning och lösa konflikter samt tänka kritiskt.

Ahtisaaridagarnas materialpaket har för avsikt att föremedla kunskap om fredsmedling och ge insikter som stöder de unga att delta i fredsbyggande också i det egna livet. Materialpaketet passar in i flera olika läroämnen och det är huvudsakligen riktat till åk 7–9 och gymnasier.

Bekanta dig med de olika temana här:

Förhandlings­färdigheter

Växelverkan och empati

Påverkan och deltagande

Fredsmedling

Konfliktlösnings­­simulering

Klimat och konflikter