Ajankohtaista

Tapahtumat / 06.02.2023

Me kysyimme, opettajat vastasivat – Selkeää, konkreettista ja käyttövalmista materiaalia konfliktinratkaisusta, kiitos!

Ahtisaari-päivät jalkautui viikonloppuna 27.–28.1.2023 Educa-messuille kysymään opettajilta, millaista apua ja tukea he tällä hetkellä tarvitsevat.

Ahtisaari-päivät lisää tietoa konfliktien juurisyistä, konfliktinratkaisusta sekä rauhanrakentamisesta kouluvierailujen ja opettajille suunnattujen materiaalipakettien ja työkalujen avulla. Ahtisaari-päivien tiimi on kehitystyössään ymmärtänyt, että hyväntahtoinen materiaalien luominen ja avun tarjoaminen ei aina riitä. Oppilaitokset, opettajat ja oppijat ovat kuormittuneita, oppilaitosten arkea määrittävät monet opettajista riippumattomat reunaehdot, ja ulkoapäin tulevat kehotukset lisätä yhtä sun toista. Tämä kaikki luo painetta jo äärimmilleen vedettyyn tuntisuunnitteluun. Kysymys kuuluukin, miten voimme todella helpottaa opettajien taakkaa sitä vahingossa kasvattamatta?

Ahtisaari-päivien edellinen tarvekartoitus tehtiin opettajille ja oppijoille vuonna 2020 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tuolloin kartoitukseen saatiin yli 12 000 vastausta. Vastaukset kertoivat seuraavaa; kouluympäristössä konfliktit nousevat keskustelun aiheiksi ja opettajat kokivat, ettei heillä ollut riittävästi valmiuksia vastata oppijoiden kysymyksiin.

Vuoden 2020 kartoituksen pohjalta hankkeessa on kehitetty materiaaleja ja työkaluja vastaamaan opettajien ja oppijoiden tarpeeseen konfliktiaiheiden käsittelemiseksi. Mutta vuoden 2020 kartoituksen jälkeen Eurooppaan on syttynyt sota ja epävarmuus on lisääntynyt suomalaisten arjessa. Ahtisaari-päivien tiimi pysähtyi kysymään, riittääkö tarjoamamme apu – ja onko se oikeanlaista?

Educa-messuilla keskityimme päivittämään vuoden 2020 tarvekartoitusta. Haastattelimme opettajia tavoitteenamme kerätä tietoa kentän todellisesta tarpeesta konfliktinratkaisumateriaaleille sekä antaa opettajille ja muille koulumaailman ammattilaisille mahdollisuus tuoda esiin muita aiheeseen liittyviä ajatuksia ja toiveita.

Haastattelimme tarvekartoituksen päivittämiseksi lähes sataa opettajaa ja koulumaailman ammattilaista. Haastatelluissa oli mukana ammattilaisia kaikkialta Suomesta, jnäistä suurin osa oli yläkoulujen opettajia.

46 prosenttia vastanneista totesi yleisen epävarmuuden lisänneen konfliktien määrää oppilaitoksissa. 62 % vastanneista koki, ettei heillä ollut tarpeeksi työkaluja keskustella konfliktiaiheista oppijoiden kanssa, tai jos oli, ne eivät riittäneet. Kysyttäessä, mikä olisi opettajien työn kannalta paras vaihtoehto aiheiden käsittelemiseksi, 59 % vastanneista nosti esiin opettajan oman tietotaitotason lisäämisen lisäkoulutuksen kautta. 44 prosenttia vastanneista toivoi, että ulkopuolinen taho käsittelisi aiheita oppijoiden kanssa ja 38 % vastanneista koki, että aiheeseen liittyvän materiaalin tulisi olla oppijoiden itsensä saatavilla. Kysymyksessä vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto. Sanallisesti opettajat nostivat kaikkein tärkeimmäksi opettajan oman tietotaitotason ja opettajan autonomian vahvistamisen.

 

”Koskaan ei tiedä milloin nämä aiheet nousevat esiin. Siinä vaiheessa on paha lähteä soittelemaan asiantuntijaa paikalle.”

Opettaja, Uusimaa

 

Kysyttäessä toiveita materiaalien laadulle ja muodolle, opettajien vastauksissa korostui kolme asiaa. Opettajat toivoivat, että materiaali olisi selkeää ja helposti ymmärrettävää, konkreettisten esimerkkien merkitystä korostettiin. Kaikkein tärkeimmäksi opettajat nostivat sen, että materiaali olisi käyttövalmista, eikä perehtymistä opettajan puolelta tarvittaisi.

 

”Kaipaisin lisäkoulutusta, esimerkiksi etänä katsottavia luentosarjoja. Tietopaketit ja videot oppilaiden kanssa katsottavaksi olisi tervetulleita. Varsinkin pienessä kunnassa työskennellessä tuntuu, että ollaan jonkinlaisessa lintukodossa ja oppilaiden ajatukset esimerkiksi sotaan liittyen on kovin stereotyyppisiä ja somen varassa.”

Opettaja, Pirkanmaa

 

Educa-messuilla saadut vastaukset sekä hedelmälliset keskustelut opettajien ja muun opetushenkilökunnan kanssa luovat erinomaisen pohjan konfliktinratkaisutyökalujen ja opettajille suuntaun tuen kehittämiselle, ja kehittämistyö jatkuukin vuonna 2023 yhä toimivampien työkalujen luomiseksi. Globaalin nykytilanteen hahmottaminen on tärkeää niin oppijoille kuin opettajille itselleen. Ahtisaari-päivien tarjoamien työkalujen merkitys nähdään yhä uuden vuoden kynnyksellä keskeisenä ja konkreettisena apuvälineenä maailman ja rauhantyön ymmärtämisessä.