Tietosuojaseloste, sidosryhmät

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Crisis Management Initiative ry (”Yhdistys”)
Osoite: Eteläranta 12, 00130 Helsinki
Puhelin: +358 75 755 1800
E-mail: cmi.helsinki@cmi.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Maria Lätti (HR Manager) ja Johannes Laaksonen (Security Advisor)

2. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Yhdistyksen eri sidosryhmien henkilötietojen hallinta.

Sidosryhmillä tarkoitetaan tässä rekisterissä Yhdistyksen toiminnan toteuttamiseen liittyviä yksityishenkilöiden verkostoja (ml. tapahtumiin ja kokouksiin osallistujat tai potentiaaliset osallistujat), yksityisiä lahjoittajia sekä erilaisia Yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

Rekisteri on olemassa Yhdistyksen toimintaan liittyvien yhteydenottojen, asioinnin, viestinnän, markkinoinnin, raportoinnin ja muun Yhdistyksen ja henkilön välisen suhteen hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden hoitamiseksi ja niiden mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä viestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös esimerkiksi erilaisten uutiskirjeiden lähettämiseksi sekä tapahtumiin kutsumisen ja osallistumisen yhteydessä.

Käsittelyn peruste on henkilön ja yhdistyksen väliseen suhteeseen perustuva oikeutettu etu.

3. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Yhdistyksen sidosryhmiin kuuluvien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tarpeellisia tietoja esimerkiksi tapahtumaan tai kokouksen osallistumiseen liittyvät tiedot tai lahjoituksiin liittyvät tiedot. Tietoja kerätään rajatusti vain sen verran, kun on tarpeen kyseisen suhteen ylläpitämiseksi ja siihen liittyvän toiminnan toteuttamiseksi.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään sekä lisäksi yhteistyökumppaneilta, sidosryhmien edustajilta ja tarvittaessa muista lähteistä.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietoja säilytetään lukituissa tiloissa tai tietojärjestelmissä, joiden tietoturvaa seurataan ja kehitetään jatkuvasti. Tietojen käsittely on rajattu vain niitä tarvitseviin henkilöihin. Henkilöt toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina.

6. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain tarkoin valikoiduissa tilanteissa suhteen toteuttamiseksi. Yhdistys voi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyä palveluntarjoajille.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietojen siirto EU:n/ETA:n ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen siirtäminen EU:n ulkopuolelle saattaa olla tarpeellista Yhdistyksen toiminnan järjestämiseksi tai palveluntarjoajien toiminnan mahdollistamiseksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ko. suhteen ylläpitoon ja siihen liittyvän toiminnan toteuttamiseksi. Tiedot poistetaan, kun tapauskohtaisesti määritelty säilytysaika on kulunut.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 • saada pääsy häntä koskeviin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot
  • Rekisterin pitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.
  • Rekisteröity voi myös lähettää tarkastus- tai korjauspyynnön Yhdistykselle.
 • vaatia henkilötietojensa poistamista ja oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti
  • Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainittujen oikeuksien toteuttamista koskeva pyyntö Yhdistykselle. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä.
  • Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää tarpeen mukaan esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 22.5.2018.